Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


WindowsLinuxOSXAIXHP-UXESXSolarisCiscoIBM SanGeneric SNMP
System Detailsyyyyyyyyyy
Biosyy---yy---
Disksyyyyyyy-y-
DNSy------y-y
Environment Variablesyy--------
Filesyyy-yy-y-y---
IPyyyyyyyyyy
Logsyy--------
Memoryyyyyyy----
Modules-------yyy
Monitorsy---------
Motherboardyy---y----
Netstatyy-y------
Network Cardsyyyyyyyyyy
Nmap Portsyyyyyyyyyy
Optical Drivesyy----y---
PageFilesyy--------
Partitionsyyyyy-y---
Print Queuesy---------
Processoryyyyyyy---
Routesyy----y--y
SAN Specific--------y-
SCSIy---------
Serversyy--------
Servicesyy----y---
Sharesyy--------
Softwareyyyyyyy---
Software Keysy-y-------
Sound Cardsy---------
Scheduled Tasksy---------
Usersyy-yy-y---
User Groupsyy--------
Video Cardsyy---y----
VMs-y---y----
Windows Specificy---------